Samtykkeerklæring

Samarbejdet mellem barn, forældre og medarbejdere med kendskab til jer hos Usserødhave er et vigtigt element for at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige støtte. I den forbindelse er der behov for, at daginstitutionens personale behandler personlige oplysninger om dit/jeres barn og om dig/jer. En sådan behandling skal du/I give samtykke til, og det sker gennem denne samtykkeerklæring.

Personlige oplysninger er enhver form for information om dit/jeres barn og om dig/jer. Det kan være helt almindelige personoplysninger såsom køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer og barnets livretter og favoritbeskæftigelser, eller mere personfølsomme oplysninger i form af medicin, diagnoser eller andre helbredsmæssige oplysninger og lignende. En behandling af personoplysning om-fatter blandt andet indsamling, registrering, brug, opbevaring, videregivelse og sletning.

Formål

Behandlingen af personoplysninger for dit/jeres barn og om dig/jer har til formål dels at opfylde de forpligtelser, som Usserødhave har til at indsamle, registrere og videregive personoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivningen for Usserødhave, dels at give dit/jeres barn den bedst mulige trivsel og dig/jer den bedst mulige støtte. Usserødhave viderebehandler ikke personoplysningerne på nogen måde, der er uforenelig med disse formål.

Behandling

I indsamlingen, registreringen, brugen, opbevaringen, videregivelsen og sletningen af personoplysninger om dit/jeres barn og om dig/jer sikrer Usserødhave blandt andet, at kun personale med et arbejdsbetinget behov har adgang til personoplysningerne, at personoplysningerne ikke videregives, medmindre de følger af lovgivningen, og at personoplysningerne opbevares på forsvarlig vis.

Personoplysninger, der behandles i medfør af denne samtykkeerklæring, slettes, når der ikke længere er et formål med at opbevare personoplysningerne og senest ved barnets udtrædelse af Usserødhave.

Rettigheder

Jeg/vi er bekendt med, at persondatalovgivningen giver mig/os følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger, som Usserødhave behandler om mit/vores barn og mig/os:

  • Retten til at indsigt i behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at berigtiget eller slettet personoplysninger.
  • Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger vedrørende mit/vores barn og mig/os.
  • Retten til at modtage behandlede personoplysninger om mit/vores barn og mig/os.
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.
  • Retten til at indgive en klage til Datatilsynet.

Varighed

Denne samtykkeerklæring er gyldig, så længe barnet er indmeldt i Usserødhave. Du/I kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig/jer til Usserødhave.

Eksemplarer af samtykkeerklæringen

Når denne samtykkeerklæring er udfyldt og underskrevet, opbevares den hos Usserødhave som dokumentation for, over for myndighederne, at du/I har givet samtykke, og du/I modtager en kopi af samtykkeerklæringen.

Hits: 16